Toplumsal ve özel alanda kadına yönelik șiddet günlük hayatın bir parçası haline gelmiștir, Avusturyada bile. Kadına yönelik șiddetin çeșitli örnekleri vardır, en yaygını ise aile içi șiddettir. Kadına yönelik șiddet suçlarının yüzde 90’ı aile içinde ve kadının sosyal çevresi tarafından uygulanmaktadır. Kadının evi sevgi, güven ve uyumun sağlanmadığı bir ortama dönüșebilir.  Çocuklar șiddeti ya kendilerine uygulanan kötü muameleyle yada anneye uygulanan șiddetle ağır bir șekilde yașamaktadırlar.  Kadınlara ve çocuklara yönelik șiddetin oranı kolay tespit edilemeyen seviyede. Bu oranın kolay tespit edilememesinin nedeni ise kadının șiddete uğradığını ya çok geç veya hiç bildirmemesinden kaynaklanması. Bununda değișik nedenleri görülmektedir: aileye olan sorumluluk hissi, utanç, duygusal bağımlılık veya ekonomik șartlar kadını sessizliğe itmeye yetiyor. Son yıllarda șiddete uğrayanlar için geliștirilen yeni yasal düzenlemelere rağmen, kadın ve çocuklara yönelik șiddetin toplumumuzda hala derin köklü olduğunu görüyoruz. Bu değișmeli!

Kadınlar ve çocuklar șiddetsiz bir yașama sahip olmalılar!

Iște burada Avrupa Birliği bir kampanya ile kadın ve çocuklara yönelik șiddeti önlemek istiyor. Şiddetsiz yașam kampanyası Eğitim ve Kadın Bakanlığı tarafından koordine edilip, Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği (AÖF), Viyana Aile Içi Şiddete Karșı Müdahele Merkezi ve Ulusal Gençlik Birliği (BJV) ișbirliği ile hayata geçirilmiștir. Kampanya 2014 ve 2015 yılları içerisinde kadına ve çocuklara yönelik șiddet konulu çok sayıda projelerle șiddete karșı duyarlılık ve önlem sağlayacaktır.

Aynı zamanda Kadınlar için acil yardım hattının 0800 222 555 Avusturya genelinde genișkapsamlı  tanıtımıda sağlanacaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik șiddete maruz kalan kadın ve çocukların yardıma ve desteğe ihtiyacı vardır. Kadınlar ve çocuklar yardım hattının uzman ekibinden hergün 24 saat anonim, ücretsiz ve değișik dillerde destek alabilirler.

Şiddetsiz yașam - live without violence kampayası kapsamında  düzenlenecek olan projeler:

Şiddetsiz yașam - Verdiğiniz destekle!

Kampanyada, toplumun her kesiminden angaje birey ve kurumlarla yapılacak ișbirliği temeldir. Kadın ve çocuklara yönelik șiddete karșı aktif olmak isteyen herkes bu kampanyada yer alabilir, paydaș olabilir. Ister bir firmada, ister sosyal alanda faaliyet gösteren bir kurumda çalıșıyor olun, çalıșma ortamınızda ya da aile ve arkadaș çevrenizde, mahallenizde veya yașadığınız bölgede șiddete karșı aktif omak istiyorsanız șartlar ve gereksinimlerinize uygun faaliyetler olușturabiliriz!
Ş
iddeti önlemek i
çin, șiddetin mağdurun, ailenin kendi sorunu veya "kadın sorunu" olarak görmeyin; bizi destekleyin. Ev içi șiddet bir insan hakkı ihlalidir!

Şiddetsiz yașam – Living FREE of violence.

Şiddetsiz yașam kampanyasının merkezini bu ișbirliğini yürütecek olan Avusturya genelindeki projeye destek olan kurulușlar olușturacaklardır. Şiddetsiz yașam – Living FREE of violence bașlığı altında Avusturyada yașayan değișik göçmen topluluklarının ve göçmen örgütlerinin çalıșma ağları hızlandırılıp  yeni kurulușlar kurmaya teșvik edileceklerdir. Aile içi șiddete maruz kalan göçmen kadınların sayısı diğer aile içi șiddet mağdurlarına göre daha yüksek degil, ama göçmen kadının içinde bulunduğu yapısal, kültürel ve yasal șartlar, kadının șiddete maruz kaldığı ilișkisinden kurtulmasını zorlaștırmaya yetiyor.  Bu nedenle, göçmen kadınlara destek, bilgi ve tavsiyeleri  önemle sunmak ve yardımı sağlamak gerekmektedir.
Kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve derneklere aktiv desteğimizle birçok etkinliklere imza atarak yeni ve uygulanabilir fikirlerle aile içi șiddeti önleyebiliriz. Bu çalıșmalarla kadın ve çocuklara yönelik șiddetin önlenmesi için önemli ve değerli katkılar sağlanabilir.

Şiddetsiz yașam - Hastane desteği

Kadına yönelik șiddet, fiziksel yaralanmalarla birlikte diğer kronik veya psikolojik hastalıklarada yol açar. Mevcut olan sağlık sistemi șiddet gören kadınlar için önemli  destek ve bilgi sunarak șiddetin önlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca hastanelerde aile içi șiddetle alakalı yaralanmanlardaki dokumentasyon (belgeleme sistemiyle) suçlunun cezalandırılması dahada kolay sağlanabilir.
Bu konu uzun vadeli farkındalık sağlamalıdır. Çalıșmalar kampanyamız içerisinde hızlandırılmıș sunularak düzenli bir șekilde takip edilecektir.
Kampanyanın hedefi hastanelerde șiddete uğrayan kadına uygulanan tedavinin hassas bir șekilde yapılması ve bunun hastane kurallarına uyarlanmasını sağlamaktır.

Şiddetsiz yașam – Kadın cinayetlerini ve ağır șiddeti engellemek

Kadınlara uygulanan șiddetin bir sürü yüzü var – en ağırı ise cinayet. Kadınlar eșlerinden ve eski eșleri tarafından her sene öldürülüyor, bazı cinayetler kendi  çocuklarının gözleri önünde gerçekleșiyor. Cinayet, uzun bir șiddet hikayesinin korkunç sonucu olup, genelde katiller tarafından önceden bildiriliyor. Kampanya çerçevesi içinde çeșitli alanlardan gelen  profesyonel yardımcılar yüksek risk faktörlerini tanımlamakta yardımcı olacak bilgileri alabilecekler. Ayrıca yardımcılar arasında ağ olușturmak için bir çerçeve sunulucaktır. Kadınların ve çocuklarının korunması çeșitli alanlarda profesyonel olan kurumlar tarafından geliștirilip,  kadınların ve çocuklarının cinayet teșebbüsüne  ve cinayete uğraması engellenecektir.

Şiddetsiz yașam – Medyaatölyesi

Medya zamanımızda toplumu her zamankinden daha fazla etkiliyor. Sadece iletișim ve bilgikaynağı olarak değil, aynı zamandada bilinç ve düșünce olușturmakta yardımcı oluyor. Kadın ve çocuklara yönelik uygulanan șiddet konusunda yayınlanmıș olan  tartıșmalar, aynı zamandada medyanın  kazancıdır. Yinede kadınlara ve çocuklara uygulanan șiddet hakkındaki kaliteli bilgilerinin  yayınlanması klișelere karșı gelmek  anlamına gelmektedir. Kampanya çerçevesi içinde gelecegin fikir yürütücülerine  bir an önce ulașabilmek amacıyla yüksek okullar ve üniversiteler ile gazeteciler arasında bir bağ olusturulacaktır.

Şiddetsiz yașam – Sen & Ben

Kadınlara ve çocuklara uygulanan șiddeti engellemek için  toplumun düșüncelerini tekrar yeniden olușturup, uzun süreli bir etki ile degișim sağlamak amacı ile  toplumun en genç fertlerinden bașlamak gerekiyor, çünkü onlar gelecekteki hayatın șeklini veren kișiler olacaklardır. Buna dayanarak   kampanyadaki verilen Workshopların  yardımı ile okullarda, gençlik merkezlerinde, çocuk ve gençlik organizasyonlarında en azından 1500 çocuk ve gence ulașıp,  bu konuda duyarlı olmaları sağlanacaktır. 

Infopackages - Yayınlar

Ayrıca kadınlara ve çocuklara uygulanan șiddet konusunda geniș kapsamlı bilgipaketi  geliștirilmiș durumda. Ilgili kadınlar Almanca, Ingilizce, Türkçe ve Boșnakca/Sırpça/Hırvatça dillerinde șiddeti sonlandırmak için ilk adımlar hakkında bilgi alabilirler.

Kampanyanın detayları, kadınlara ve çocuklara uygulanan Şiddet ve GewaltFREI leben – Şiddetsiz yașam  projesinin kapsamında sunulan projeler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tüm bilgileri bilgisayardan indirebilirsiniz veya alttaki mailadresinden ulașabilirsiniz. Siparișin almanca dilinde olması rica olunur, arzunuza göre e-mail gönderebilirsiniz:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.